Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Ekonomické aspekty a viaczložkové vplyvy
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa REF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti REF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka REF-u: ECM
Názov REF-u v anglickom jazyku:
ISBN REF-u:
Krátka anotácia REF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia REF-u v slovenskom jazyku:
REF v českom jazyku:
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
Studie hodnocení ekonomických a mezisložkových vlivů v zemědělském a potravinářském odvětví
© Pre MŽP SR vytvára Datacentrum SAŽP, verzia 1.0.024 (03.11.2017)