ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynmi v chemickom priemysle / Manažérske systémy v chemickom priemysle
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
-prierezový BREF
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: CWW
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector
ISBN BREF-u: 978-92-79-61996-0
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/a7e9664c-9ac3-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů. Systémy managementu v chemickém průmyslu
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/902 z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies