Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 6. bod a)Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
6. 6. bod b)Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
6. 6. bod c)Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: IRPP
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs
ISBN BREF-u: 978-92-79-70214-3
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/f673b352-62c0-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-32394075
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument BAT Intenzivní chov drůbeže a prasat
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných
Iné súvisiace dokumenty:
Batneec Guidance Note For The Pig Production Sector
Batneec Guidance Note For The Poultry Production Sector
Odborné vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik při plánované rekonstrukci zařízení "Farma pro chov prasat"
Vyhodnocení emisí amoniaku u IPPC zařízení velkochovů hospodářských zvířat
Uplatnění nejlepších dostupných technik podle BREFu k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat v podmínkách České republiky
Studie o využití biotechnologických postupů při snižování emisí amoniaku ve velkochovech drůbeže a prasat
Snížení produkce amoniaku ionizací vzduchu při výkrmu prasat
Studie hodnocení ekonomických a mezisložkových vlivů v zemědělském a potravinářském odvětví
Metodika měření emisí amoniaku a oxidu uhličitého v chovech prasat ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění
Metodika měření NH3 a CO2 v chovech drůbeže ve vztahu k IPPC
Překlad referenčního dokumentu pro intenzivní chovy drůbeže a prasat (BREF – IRPP) se zaměření na nejlepší dostupné techniky (BAT) r.2013
Návrh metodiky měření emisí prachových částic v chovech drůbeže ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění (České Budějovice 2014)
Zpráva o otestování vlivu vybraného aditiva v krmné směsi na snížení emisí a zlepšení užitkovosti hospodářských zvířat (České Budějovice 2014, závěrečná zpráva)
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.026 (10.09.2021)