ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Veľkoobjemová výroba organických chemikálií
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.1. bod a)Výroba organických chemikálií, ktorými sú jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky.
4.1. bod b)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.
4.1. bod c)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny síry.
4.1. bod d)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.
4.1. bod e)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny fosforu.
4.1. bod f)Výroba organických chemikálií, ktorými sú halogénderiváty uhľovodíkov.
4.1. bod g)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organokovové zlúčeniny.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: LVOC
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals
ISBN BREF-u: 978 - 92 - 79 - 76589 - 6
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/79e4c3d5-f1cb-11e7-9749-01aa75ed71a1
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument BAT Velkoobjemové organické chemikálie
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2117 z 21. novembra 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri veľkovýrobe organických chemikálií
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies