ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Rafinácia minerálnych olejov a plynu
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
1.2.Rafinácia minerálnych olejov a plynov.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: REF
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT)Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas
ISBN BREF-u: 978-92-79-46198-9 (PDF)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: http://bookshop.europa.eu/en/best-available-techniques-bat-reference-document-for-the-refining-of-mineral-oil-and-gas-industrial-emissions-pbLFNA27140/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000H7iEXih_;sid=63xV2Yz3wm9V2duVjMzLfu7S7K9TCsGU9Q4=
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro rafinaci minerálních olejů a plynů
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2014/738/EÚ z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu
Iné súvisiace dokumenty:
Sub-sectoral Environmental and Social Guidelines: Petroleum Refineries
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies