Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Rafinácia minerálnych olejov a plynu
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
1.2.Rafinácia minerálnych olejov a plynov.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: REF
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT)Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas
ISBN BREF-u: 978-92-79-46198-9 (PDF)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: http://bookshop.europa.eu/en/best-available-techniques-bat-reference-document-for-the-refining-of-mineral-oil-and-gas-industrial-emissions-pbLFNA27140/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000H7iEXih_;sid=63xV2Yz3wm9V2duVjMzLfu7S7K9TCsGU9Q4=
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro rafinaci minerálních olejů a plynů
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2014/738/EÚ z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu
Iné súvisiace dokumenty:
Sub-sectoral Environmental and Social Guidelines: Petroleum Refineries
BATNEEC Guidance Note Crude Petroleum Handling and Storage (Draft 3)
BAT Guidance Note on Best Available Techniques for Oil and Gas Refineries (1st Edition)
BATNEEC Guidance Note Carbonation, Gasification, etc. of Coal, Lignite, Oil and Bituminous Shale (Draft 3)
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.026 (10.09.2021)