Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Monitoring
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa REF vzťahuje:
-prierezový BREF
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti REF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka REF-u: ROM
Názov REF-u v anglickom jazyku: JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations
ISBN REF-u: 978-92-79-86853-5
Krátka anotácia REF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia REF-u v slovenskom jazyku:
REF v českom jazyku: Referenční zpráva Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.026 (10.09.2021)