Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Monitoring
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa REF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti REF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka REF-u: ROM
Názov REF-u v anglickom jazyku: JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations
ISBN REF-u: 978-92-79-86853-5
Krátka anotácia REF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia REF-u v slovenskom jazyku:
Monitorovanie emisií do ovzdušia a vody predstavuje dôležitý aspekt prevencie a znižovania znečisťovania z priemyselných prevádzok, a pri zabezpečovaní vysokej úrovne ochrany životného prostredia ako celku. Smernica 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách sa preto vo viacerých prípadoch zaoberá monitorovaním emisií. 

V tejto referenčnej správe JRC o monitorovaní (ROM) sú zhrnuté informácie o monitorovaní emisií do ovzdušia a vody z prevádzok, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách, čím sa poskytujú praktické usmernenia na uplatňovanie záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) týkajúcich sa monitorovania, s cieľom pomôcť príslušným orgánom vymedziť požiadavky na monitorovanie v povoleniach pre tieto prevádzky.
 
Informácie a odporúčania uvedené v tomto dokumente môžu pomôcť technickým pracovným skupinám (TWG) vyvodiť závery o BAT počas vypracúvania a preskúmania referenčných dokumentov o BAT (BREF).
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)