ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Aktivity ASPEK-u v procese revízií referenčných dokumentov pre BAT
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2015
Anotácia:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách kladie prísne požiadavky na uplatňovanie limitných hodnôt emisií, ktoré zabezpečia, že za bežných prevádzkových podmienok emisie nepresiahnu úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT). Jedným z cieľov smernice, ktorá bola transponovaná do slovenskej legislatívy najmä zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aj výmena informácií so zainteresovanými stranami a vypracovanie, preskúmanie a podľa potreby aktualizovanie referenčných dokumentov pre najlepšie dostupné techniky (BAT).

Aktualizácia referenčných dokumentov o BAT, tzv. dokumentov BREF, dáva výnimočnú príležitosť všetkým dotknutým subjektom v rámci členských štátov EÚ zapojiť sa do procesu tvorby týchto referenčných dokumentov, ovplyvniť ich znenie a byť tak dôkladne pripravený na proces integrovaného povoľovania podľa zákona č. 39/2013 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom odboru ochrany ovzdušia, odboru odpadového hospodárstva a Slovenská inšpekcia životného prostredia prostredníctvom svojho útvaru integrovaného povoľovania a kontroly a Centra BAT, spolu s Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku vyzývajú odbornú verejnosť na spoluprácu v rámci technických pracovných skupín (TPS) pri revízii dokumentov BREF. TPS môžu poskytnúť príspevok za SR pre tzv. Sevillský proces, ktorého výsledkom budú záväzné závery o BAT (BAT Conclusions) schválené Európskou komisiou.

Po dohode s MŽP SR a SIŽP sa organizačne podujala zabezpečiť činnosť národných TPS pre spaľovanie odpadov, spracovanie odpadov a veľké spaľovacie zariadenia Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK).
 
Viac o stretnutiach TPS organizačne zabezpečovanými ASPEK-om, prezentácie odprednášané na zasadnutiach technických pracovných skupín, zloženie jednotlivých TPS, ako aj ďalšie užitočné informácie nájdete na internetovej stránke ASPEK-u, z ktorej iniciatívy boli predmetné TPS zriadené http://www.aspek.sk/externe/aspek/home.nsf/page/Vlastne_aktivity.
 
Centrum BAT v SIŽP vyzýva prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti, aby v prípade záujmu o účasť v týchto technických pracovných skupinách kontaktovali Centrum BAT v SIŽP na e-mailovej adrese bat.centrum@sizp.sk (kontaktnou osobou a pracovníkom Centra BAT je Ing. Cyril Burda) alebo priamo ASPEK na adrese mail@aspek.sk (kontaktnou osobou je Ing. Michal Fabuš, generálny riaditeľ ASPEK-u).
 

Kontakty na Centrum BAT v SIŽP
Centrum BAT
Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
Tel.:     +421 2 59304194, +421 2 65427281
Fax:     +421 2 59304191
E-mail: bat.centrum@sizp.sk
www.sizp.sk© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies