Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Centrum BAT pri SIŽP informuje o najvýznamnejších aktivitách súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami na úrovni členských štátov EÚ a Európskej komisie v roku 2014
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2015
Anotácia: Odbornej verejnosti ponúkame prehľad najvýznamnejších aktivít súvisiacich s tvorbou a uplatňovaním najlepších dostupných techník, ktoré sa odohrali na úrovni pracovných skupín Európskej komisie a členských štátov v roku 2014.
 
Publikácie v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. EÚ)
  • Dňa 4. 12. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Korigendum k Vykonávaciemu rozhodnutia Komisie 2014/687/EÚ z 26.9.2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky (Production of Pulp, Paper and Board).
  • Dňa 1. 11. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/768/EÚ z 30. 10. 2014, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu (Refining of Mineral Oil and Gas), ktoré majú členské štáty sprístupňovať podľa smernice o priemyselných emisiách.
  • Dňa 28. 10. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/738/EÚ z 9. 10. 2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (Refining of Mineral Oil and Gas).
  • Dňa 30. 9. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/687/EÚ z 26. 9. 2014, ktorým sa podľa smernice o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky (Production of Pulp, Paper and Board).
  • Dňa 6. 5. 2014 bolo v Ú. v. EÚ (Official Journal) publikované oznámenie Komisie 2014/C 136/03 – Usmernenie Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku 22 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Cieľom týchto pokynov je, aby členské štáty jednotne vykonávali zámer smernice pri podávaní východiskových správ. Tieto pokyny nie sú právne záväzným výkladom smernice o priemyselných emisiách. Tým je samotná smernica o priemyselných emisiách. Oficiálny výklad nad rámec smernice môže poskytnúť len Súdny dvor.
 
Aktivity a oznamy Európskej komisie
 
  • Dňa 4. 12. 2014 sa v Bruseli sa uskutočnilo 7. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice 75/2010/EÚ o priemyselných emisiách, na ktorom sa Fórum vyjadrilo k pracovnému návrhu revidovaného referenčného dokumentu o BAT Non-ferrous Metals Industries – Výroba neželezných kovov (NFM BREF) a pokračovala diskusia k dokumentu Stratégia revízie chemických BREF.
  • V dňoch 16. - 17. 10. 2014 sa na pôde Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti Nemecka v Berlíne uskutočnil workshop „Výmena informácií o BAT ako srdce smernice o priemyselných emisiách“, ktorý bol zameraný na kľúčové oblasti revízie a tvorby nových referenčných dokumentov o BAT, prácu technických pracovných skupín v Seville (sídlo Európskej kancelárie IPKZ) a Fóra pre výmenu informácií podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorý usporiadali Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre ŽP), Ministerstvo životného prostredia ochrany prírody, výstavby a jadrovej bezpečnosti Nemecka a Nemecká federálna agentúra životného prostredia (Umweltbundesamt).
  • Dňa 24. 9. 2014 sa v Bruseli uskutočnilo 6. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice 75/2010/EÚ o priemyselných emisiách, na ktorom sa Fórum vyjadrilo k pracovnému návrhu referenčného dokumentu o BAT Wood-base Panels Production - Výroba dosiek na báze dreva (WBP BREF), čo je prvý nový referenčný dokument vypracovaný podľa smernice o priemyselných emisiách; Common Waste Water and Waste Treatment/Management Systems and in the Chemical Sector – Čistenie odpadových vôd a plynov/Manažérske systémy v chemickom sektore (CWW BREF) a začala sa diskusia k dokumentu Stratégia revízie chemických BREF.
  Aktivity zabezpečené v ČR
  • Útvar ÚIPK SIŽP sa zúčastnil na 15. zasadnutí Fóra pre výmenu informácií o BAT, ktoré sa konalo dňa 5.11.2014 na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR v Prahe. Na tomto fóre sa zišli odborníci zaoberajúci sa problematikou integrovanej prevencie z dotknutých štátnych orgánov Českej republiky (MPO ČR, MŽP ČR, MZ ČR, ČIŽP, KÚ) a Českej informačnej agentúry životného prostredia (CENIA), technických pracovných skupín, priemyselných zväzov a ďalších organizácií, ktorí referovali o aktuálnych problémoch týkajúcich sa BAT.
O činnosti Centra BAT zriadenom v SIŽP informuje Enviroportál, a to v rámci Sekcie integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, časť Činnosť štátnej správy v oblasti BAT.
 
Závery o BAT, ktoré EK vydáva ako záväzné rozhodnutia, sú umiestnené v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách v časti Závery o BAT.
 
Dokumenty BREF sú umiestnené a pravidelne aktualizované v informačnom systéme IPKZ, v Registri informácií o najlepších dostupných technikách, v časti Databáza BREF a REF, kde sú umiestňované aj rozpracované návrhy (drafty) jednotlivých BREF dokumentov.
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)