ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Seminár "Aktuálne legislatívne problémy v oblasti povoľovacieho procesu podľa zákona o IPKZ" 2023
Druh informácie: workshop/seminár
Dátum zverejnenia: 10.05.2023
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2023
Anotácia:
Seminár bol organizovaný za účelom výmeny skúseností medzi pracovníkmi SIŽP (odbory IPK, oddelenie plánu obnovy)
a pracovníkmi BAT centra z MŽP SR, ako aj pracovníkmi okresných úradov k špecifickým aspektom integrovaného
povoľovania v súvislosti s inými zákonmi prierezového charakteru (najmä zákon EIA, zákon o ochrane ovzdušia, vodný
zákon), tiež za účelom výmeny skúseností medzi organizáciami štátnej správy, ktoré majú kompetencie pri vydávaní
príslušných rozhodnutí pre prevádzky, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú životné prostredie.

V rámci seminára bol pre pracovníkov SIŽP, odboru integrovanej prevencie a kontroly organizovaný aj workshop
zameraný na návrhy k zlepšeniam pri vykonávaní povoľovacej a kontrolnej činnosti v IPKZ prevádzkach. Pracovníci
vykonávajúci povoľovaciu a kontrolnú činnosť v IPKZ prevádzkach boli rozdelení do jednotlivých skupín a odprezentovali
návrhy k zadaným témam, na záver bola spoločná diskusia a zhrnutie návrhov k témam workshopu.
Pripojený súborPopis
Program   (543KB) Program podujatia
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies