ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Referenčný dokument o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia - LCP BREF
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 05.12.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia:
Dňa 1. decembra 2017 Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) zverejnil na svojich webových stránkach konečnú verziu revidovaného referenčného dokumentu o BAT pre „Veľké spaľovacie zariadenia“ (LCP BREF z angl. Large Combustion Plants).

Tento referenčný dokument o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia sa týka nasledujúcich činností uvedených v prílohe I smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED):
1.1. Spaľovanie palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW alebo viac.
1.4. Splyňovanie alebo skvapalňovanie
a) uhlia
b) iných palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom 20 MW alebo viac.
5.2. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov:
a) v prípade odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 3 tony za hodinu;
b) v prípade nebezpečného odpadu s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň.

Linka na stiahnutie dokumentu:© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies