ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Pripomienkovanie konečného návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Nakladanie s odpadom _ Waste Treatment BREF
Druh informácie: pripomienkovanie
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia:
V dňoch 19. - 20. decembra 2017 sa v Bruseli uskutoční 11. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorého hlavným cieľom bude získanie stanoviska členov Fóra k obsahu návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Waste Treatment (Nakladanie s odpadom) – WT BREF.

Konečný návrh tohto dokumentu je k dispozícií na webových stránkach EIPPCB:

Európska komisia preto vyzýva všetkých členov Fóra na písomné predloženie pripomienok k predloženému návrhu WT BREF.

Z toho dôvodu dávame výzvu odbornej verejnosti, ktorej sa daná problematika týka, na pripomienkovanie uvedeného dokumentu. Vaše pripomienky k návrhu uvedeného dokumentu je potrebné uviesť výhradne v požadovanej šablóne v priloženom súbore. Tento štruktúrovaný formát umožouje presne určiť, ktorú časť dokumentu pripomienkujete, popis vašich pripomienok a vaše návrhy na niektoré zmeny ako aj ich zdôvodnenie.

Všetky pripomienky v požadovanej šablóne je potrebné zaslať na Centrum BAT SIŽP (bat.centrum@sizp.sk) najneskôr do 15. novembra 2017. Na pripomienky zaslané v inom formáte a po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Po zosumarizovaní všetkých relevantných pripomienok Centrum BAT SIŽP ako zástupca Slovenskej republiky vo Fóre zabezpečí ich odoslanie Európskej komisii a EIPPCB.© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies