ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Technická pracovná skupina k referenčnému dokumentu o BAT - WGC BREF; výzva na členstvo a prvé zasadnutie
Druh informácie: zasadnutie TPS
Dátum zverejnenia: 07.03.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia:
EK dňa 15. septembra 2016 prostredníctvom svojej kancelárie EIPPCB v Seville formálne začala práce na novom referenčnom dokumente Common Waste Gas Treatment in the Chemical Industry (Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle) – WGC BREF.
Nový dokument bude vypracovaný pre činnosti uvedené v prílohe I, Kategórie činností uvedených v článku 10 bod 4 Chemický priemysel smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (ďalej len „IED“), respektíve uvedené v prílohe č. 1 kategória 4. Chemický priemysel k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ).

Z toho dôvodu SIŽP, BAT Centrum vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine „Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle“ (TPS WGC) o prihlásenie sa do tejto TPS.
V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailových adresách: cyril.burda@sizp.sk alebo bat.centrum@sizp.sk (Ing. Cyril Burda, člen TWG WGC v Seville).

Zároveň pozývame záujemcov o členstvo v tejto TPS na 1. zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2017 o 9,00 hod. v Bratislave v priestoroch Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR) na Hattalovej ulici č. 12.© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies