Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Záverečné zasadnutie TWG Waste Treatment
Druh informácie: zasadnutie TPS
Dátum zverejnenia: 01.03.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia: V dňoch 20. až 23. marca 2017 sa na pôde EIPPCB v Seville uskutoční záverečné zasadnutie európskej technickej pracovnej skupiny (Technical Working Group Waste Treatment - TWG WT) zriadenej EIPPCB v rámci procesu revízie referenčného dokumentu o BAT pre nakladanie s odpadom – WT BREF.© Pre MŽP SR vytvára Datacentrum SAŽP, verzia 1.0.024 (03.11.2017)